Bästa livsplatsen - Det är dit vi är på väg

VI ÄR PÅ VÄG. PÅ VÄG MOT BÄSTA LIVSPLATSEN. Sedan 15 år tillbaka har vi i Halland strävat efter att uppfylla bodrömmar, bygga företag med kunskap och dra nytta av vårt läge. Vi har uppfyllt många mål och nu att det dags att sätta nya. Det gör vi genom en ny Regional utvecklingsstrategi som ska tydliggöra hur Halland ska utvecklas fram till 2035.

ARBETET MED ATT TA FRAM EN NY REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI HAR INLETTS och kommer att pågå under hela 2019 och 2020. Region Halland har det formella ansvaret, men att staka ut den framtida färdriktningen för det regionala utvecklingsarbetet i Halland är en gemensam uppgift för hela det halländska samhället och för var och en av oss. Det är kommunerna, regionen, näringslivet, akademin, den ideella sektorn och inte minst invånarna som tillsammans ska forma en ny strategi för den regionala utvecklingen.

VI BEHÖVER HJÄLPAS ÅT MED ATT FÖRSTÅ VAD HALLAND – BÄSTA LIVSPLATSEN 2035 INNEBÄR. Därför välkomnar vi till samtalet om Hallands framtid. Det ska hjälpa oss ta fram den regionala utvecklingsstrategi som blir vår gemensamma färdriktning. De vägval vi gör idag kommer att påverka var vi hamnar 2035.

2019 KOMMER ALLTSÅ ATT BLI ETT SPÄNNANDE ÅR MED MÅNGA MÖTEN OCH SAMTAL mellan företrädare för olika intressen och för olika sektorer av samhället. Det magasin som du nu håller i handen innehåller är underlaget för det samtalet. Texterna har kommit till i intervjuer med företrädare för kommunala verksamheter, företag, myndigheter, högskola och organisationer för att få fram en bild av Halland idag och av vad som är viktigt att diskutera när en utvecklingsstrategi ska utformas.

VI VET ATT VI ÄR EN AV DE MEST VÄLMÅENDE REGIONERNA I HELA SVERIGE, men vi har inte råd att nöja oss. Vi har försökt att problematisera varje analysområde för att vi ska kunna hitta vägvalen framåt. Trots de många samtal som ligger till grund för magasinet finns det säkert perspektiv som saknas och frågor som upplevs som angelägna – därför är det kommande åren med olika former av samtal så viktiga. På www.bastalivsplatsen2035.se ser du hur du kan delta, och tipsa de omkring dig som du tror bär på viktiga perspektiv att också delta.

VÄLKOMMEN I SAMTALET OM HALLANDS FRAMTID!
Region Halland

Ps. Som komplement till detta magasin har vi även tagit fram sammanfattningar av andra aktuella analyser och prognoser. Dessa finns samlade i en antologi.