EN EKONOMI SOM FRAMTIDSSÄKRAR

Dagens konsumtionsbaserade, linjära ekonomi där tillväxt uppnås ju mer som produceras och säljs är inte hållbar. Den cirkulära ekonomin handlar om ”ekonomi” i sin ursprungliga betydelse: att hushålla med resurser. Istället för en ekonomi som leder till stora mängder avfall, tillvaratar den cirkulära ekonomin produkter och material så länge som möjligt genom återanvändning, reparation, delning och återvinning. Fördelarna är flera: minskad klimatpåverkan, företags utvecklingsmöjligheter, nya jobb skapas och vi lämnar konsumentrollen till förmån för att vara användare.

Vad är cirkulär ekonomi?

I dagens ekonomi, den linjära ekonomin, kräver de flesta produkter utvinning av nya råmaterial och resulterar i nytt avfall. Ju mer den linjära ekonomin växer, desto mer av naturens resurser används och ju större blir mängden avfall samtidigt som klimatet påverkas negativt. Människor i olika delar av världen drabbas hårt av allt häftigare väderomslag, vattenbrist eller översvämmas av en stor mängd avfall. En sådan take-make-waste-modell är inte hållbar vare sig för samhället eller miljön. Den är inte heller ekonomiskt hållbar eftersom den innebär kapitalförstöring av resurser och deras ekonomiska värde.

I den cirkulära ekonomin återanvänds istället resurserna i kretslopp, cykler. Ju fler produkter och material som används och återanvänds under lång tid, desto större resurseffektivitet och vinst. När produkter återanvänds eller delas av flera användare sparas inte bara de naturresurser som produkten består av, utan också allt material som gått till spillo vid utvinning och produktion, liksom den energi och andra resurser, som vatten, som behövts i produktionen.

Dessutom tillvaratar man de mänskliga resurser som lagts på att designa, tillverka och sälja produkten. Reparation och återtillverkning ger möjlighet att ta tillvara produkten i sin helhet eller vissa delar. Återvinning innebär att cirkeln sluts och att materialet kommer till användning igen istället för att bli avfall. Men om en tröja exempelvis slängs för materialåtervinning efter att bara en gång så är det ett uppenbart resursslöseri.

Det som inte syns i modellen, men som också är centralt i den cirkulära ekonomin är att all energi som används är förnybar. Förutom fossilfrihet, ligger också stort fokus på energieffektivisering. Här har samhället klivit in och ställt krav: EUs ekodesigndirektiv från 2005 har lett till en samlad energieffektivisering i EU-länderna som motsvarar Italiens samlade energiförbrukning. En lika viktig förutsättning är rena material av hög kvalitet. Produkter behöver i högre grad tillverkas i material som håller över tid. För att återvinningen ska fungera är det också viktigt att materialen är rena och inte har kontaminerats av att ha blandats med andra. Att separera blandade material är svårt och tar tid, om det ens är möjligt. 2

Minskat mänskligt avtryck på klimat och miljö

Behovet är alltså stort av en ekonomisk tillväxt och välfärd som inte bygger på en ohållbar användning av begränsade naturresurser. Många ändliga resurser som fossila bränslen, metaller och mineraler är redan väldigt begränsade på grund av hög utvinningstakt. Andra resurser som vatten, luft och skog, som i sig själv är förnybara, används på ett ohållbart sätt. Befolkningsökningen och konsumenters allt jämnt ökade efterfrågan på produkter och tjänster, riskerar förstöra eller ta helt slut på dessa resurser. Höga koldioxidutsläpp parat med nedhuggning av exempelvis regnskog och uppvärmda hav har resulterat i hotet från ett klimat i förändring med alla de konsekvenser för människan som det innebär. I den konsumtionsbaserade linjära ekonomin blir dessutom produkter snabbt avfall som ofta överlåts till naturen att ta hand om.

Den cirkulära ekonomin sätter fokus på att tillvarata produkter och material i mycket högre grad, vilket minskar avtrycket på klimat och miljö. Produktionsprocesser effektiviseras för att undvika onödigt spill vid utvinning och tillverkning. Restprodukter från en industri blir råvara för en annan. Genomtänkt produktdesign med materialval av hög kvalitet gör att avfall i princip inte uppstår utan produkter kan återanvändas och material återvinnas i mycket högre grad än idag. Genom energieffektivisering och den allt snabbare övergången till förnybar energi minskas användningen av fossila bränslen kraftigt. Sammantaget skulle en cirkulär omställning minska koldioxidutsläppen inom EU med nära 56 procent till år 2050, genom en minskning på 300 miljoner ton koldioxid per år. 4

Ju fler produkter och material som används och återanvänds under lång tid, ju större resurseffektivitet och vinst

Tillväxt och utveckling för en växande världsbefolkning

Sedan industrialiseringen har en stadigt växande världsekonomi byggt välstånd och social välfärd till en nivå som mänskligheten aldrig tidigare upplevt, framför allt i Europa och Nordamerika. Den utvecklingen fortsätter nu i global skala, inte minst i Asien. Samtidigt så lever fortfarande nästan en miljard människor på gränsen till extrem fattigdom och 4,5 miljarder av världens 7 miljarder lever på mindre än 90 kronor om dagen, jämfört med en genomsnittlig dagsinkomst i OECD-länder på nästan tio gånger så mycket. 5

Som FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling tagit fasta på så behövs inte bara en omställning till en utveckling som är hållbar för miljö och klimat, utan också att utvecklingsmöjligheterna kommer fler till del. 6 Den globala medelklassen förväntas mer än fördubblas, från dagens ca 2 miljarder till 4,8 miljarder människor år 2030, och driva upp konsumtionen till en ännu högre nivå än i dag. Vilket i sin tur innebär att världsekonomins omfattning fördubblas till år 2030. 7 Om en så kraftig ökning av ekonomin innebär en motsvarande ökning av resursanvändning och miljöpåverkan så kommer de negativa effekterna på klimat, miljö och, i förlängningen, människan att bli ohållbara.

De nya cirkulära affärsmodellerna och en samhällsekonomi som främjar resurseffektivitet genom ett ständigt återflöde av produkter och material gör att naturens resurser räcker till fler. Samtidigt som nya möjligheter till ekonomisk utveckling genom innovation och nytänkande skapas.

RENT THE RUNWAY startade 2009 med uthyrning av exklusiva modekläder mestadels online. Kunderna hyr plaggen i några dagar för en tiondel av vad det kostar att köpa dem. Idag har företaget över 8 miljoner kunder. En del ser den här typen av modeföretag som det största hotet mot dagens dominerande fast fashion där vi köper allt mer kläder som används allt mindre.

Cirkulär innovation framtidssäkrar och utvecklar företag

Länge har företag fokuserat på produktvolym; hög försäljning är ett effektivt sätt för företag att växa. Det är logiskt i en ekonomi där naturresurser är gratis och effekter på klimat och miljö skjuts på framtiden. När de negativa effekterna blir allt mer uppenbara blir det samtidigt tydligt att det innebär stora utmaningar inte bara för företags konkurrenskraft utan också för deras överlevnad. Ju mer verksamheten är beroende av fossilbaserad energi och materialintensiva processer, desto större risker står man inför. Den cirkulära ekonomins fokus på effektivare resursanvändning möjliggör inte bara riskminimering, utan också nya möjligheter till lönsamhet. 8

Cirkulär innovation handlar bland annat om möjligheten att bygga affärsmodeller där företaget behåller ägandeskapet, men säljer användningen av produkten som en tjänst. Bilpooler är ett exempel, uthyrning av kontorsmöbler är ett annat. Lyckas företaget få fram en produkt som håller och är attraktiv länge, mångdubblas möjligheten till förtjänst; användningen av produkten kan säljas upprepade gånger, jämfört med den enda gång som en produktförsäljning vanligtvis sker i den linjära ekonomin.

MÖJLIGHETERNA ÄR STORA, MEN innebär i början en högre affärsrisk eftersom inkomsterna ligger i framtiden. Att få till en väl fungerande omvänd logistik för insamling är en annan utmaning. Man får också vara beredd på att omställningen för medarbetare, kunder och samarbetspartners blir stor när värdeerbjudandet förändras. Detta ger start-ups en fördel: de kan bygga sitt företag på en cirkulär affärsidé redan från start. Cirkulär omställning bedöms också vara lättare för business to business än för business to consumer, för företag som inte är på aktiemarknaden med sitt stora fokus på kortsiktiga vinster samt för små- och medelstora företag. Avgörande är förmågan till nytänkande och innovation. 9

Sammantaget skulle en cirkulär omställning minska koldioxidutsläppen inom EU med nära 56 procent till år 2050

Fler och nya jobb i en cirkulär ekonomi

Samtidigt som behovet av att utvinna naturresurser och fossila bränslen minskar i den cirkulära ekonomin, så är det mycket som pekar på att behovet av arbetskraft ökar. Att till exempel plocka isär produkter, med syfte att återanvända de fungerande delarna, utan att någon del blir skadad, kräver ofta manuellt arbete. Liksom att återtillverka produkter genom att endast byta ut vissa specifika delar. Aktiviteter som underhåll, reparation, byte eller uthyrning, görs ofta lättare lokalt för att undvika onödiga transporter. Förutom lokal arbetskraft, kan också användningen av lokala material och resurser öka. Detta är särskilt tydligt vid produktion och försäljning av närproducerad mat, där framväxten av REKO-ringar för att sälja matprodukter och råvaror direkt från producent till konsument på en ort är ett exempel.

Det antas alltså att övergången till en mer cirkulär resursanvändning kommer resultera i fler tjänstebaserade jobb som inte kräver eftergymnasial utbildning. Samtidigt som konsumtionen av mer lokalt baserade tjänster och produkter i viss utsträckning förväntas öka på bekostnad av importerade produkter. 10 Å andra sidan förväntas också teknikutvecklingen och automatiseringen minska efterfrågan på arbetskraft i branscher som detaljhandeln, parti- och provisionshandeln och magasinering, vilka är stora i Halland. Där kan omställningen till en cirkulär ekonomi fungera som en motvikt.

Vi blir användare istället för konsumenter

En växande världsbefolkning, varav en större del kommer tillhöra en köpstark medelklass, gör behovet av en mer hållbar konsumtion kritisk. Som understryks i FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030 förväntas de utvecklade länderna ta täten i omställningen mot mer hållbara konsumtionsmönster. Den cirkulära ekonomin skapar förutsättningar för en övergång från konsumtion till en mer hållbar användning av produkter. Business to business-handeln förväntas snabbare anamma de nya cirkulära möjligheterna bland annat för att man där inte har något behov av att äga exempelvis en särskild maskin, utan lika gärna kan köpa in den som en tjänst.

För förändrad försäljning gentemot konsumenter spelar däremot förändringar i beteende och attityder en avgörande roll. Insikten om hur preferenser gällande ägande skiljer sig åt mellan olika konsumentgrupper blir viktig för att lyckas i omställningen mot en mer hållbar konsumtion.
Medan en användare hellre väljer att vårda och reparera sina kläder, väljer en annan att dela dem med andra. Begrepp som vintage och antique vittnar dock om den attraktivitet som vissa produkter uppvisar även om – eller tack vare att – de tidigare använts av en annan person. Samtidigt är attityder påverkbara. Sedan länge har det varit både acceptabelt och eftersträvansvärt att dela porslin och sängar, i form av restaurang- och hotellbesök. Idag väljer allt fler att dela sina hem genom Air BnB eller sina prylar som släpvagn, TV-spel eller bilbarnskydd via Hygglo. Att man slutar äga innebär dock inte att man har tillgång till färre produkter – snarare tvärtom. Användarbaserade affärsmodeller gör det möjligt att ha tillgång till exempelvis än fler kostymer med den skillnaden att de istället för att hänga i garderoben 99% av tiden istället används.

Trender pekar på att intresset för att överge konsumentrollen till förmån för att vara en tillfällig användare stiger. Särskilt bland unga. Medvetenheten ökar om mass- och överkonsumtionens negativa effekter för miljö och arbetare i låglöneländer, men också vad konsumtionshetsen i en allt stressigare vardag får för effekt på det egna välmåendet. Konsumentmakt är enklare än någonsin genom IT och social medier och förväntan är hög på att företag ska vara öppna med vad deras produkter innehåller, hur de tillverkas, hållbarhetsaspekter med mera. Hur kunderna kommer välja att ta sig an sina nya roller som användare kommer vara avgörande för övergången till en cirkulär ekonomi.

HUR STÖDJA FRAMVÄXTEN AV ETT CIRKULÄRT NÄRINGSLIV?

Möjligheten att kapitalisera på den cirkulära ekonomins resurseffektivitet parat med minskat klimatavtryck kommer vara avgörande för vilka verksamheter som finns kvar år 2035. Omställningen sker inte av sig själv, utan företagen kan själva öka sina chanser till långsiktig lönsamhet genom att ta till sig möjligheterna med cirkulära affärsmodeller. Den biobaserade ekonomins möjligheter passar väl för såväl halländska som svenska förutsättningar och väntas erbjuda goda tillväxtmöjligheter. Genom industriell symbios kan verksamheter utbyta resurser lokalt med minskat behov av såväl nya råvaror som avfallshantering.

Övergång till cirkulära affärsmodeller

Det är fortfarande en relativt liten andel företag som påbörjat en verklig omställning till att vara en del av den cirkulära ekonomin och kunna ta del av de möjligheter till utveckling och konkurrenskraft som det ger. Utöver eventuella ytterligare lagar och regler från EU och nationellt som driver på utvecklingen, behöver företag stöd och inspiration utifrån de huvudsakligen fyra olika cirkulära affärsmodeller som finns.

Förlänga produktens livslängd

Genom att förlänga produktens livslängd maximeras användningen av de material som ingått i produktionen. De arbetsinsatser och andra resurser, som till exempel energi och vatten, som krävts i produktionen tas också tillvara. Om en produkt återanvänds så används samma produkt igen antingen av samma användare eller så byts ägandeskapet till någon annan genom att den använda produkten skänks, säljs vidare eller byts. Produkten återanvänds i huvudsak som den är, men vårdas för att förlänga livslängden.

PRODUKTENS LIVSLÄNGD FÖRLÄNGS GENOM ATT:
a. Återanvända
b Reparera
c. Återtillverka

När en produkt inte längre fungerar eller fungerar sämre än tidigare kan företag uppmuntra till fortsatt användning genom att erbjuda gratis reparation som exempelvis en del klädföretag gör. Företag kan också ha som affärsidé att erbjuda service och uppgradering mot betalning, men ändå till en betydligt lägre kostnad än vad en ny produkt kostar.

Återtillverkning är en industriell process där begagnade produkter återställs så långt som möjligt genom demontering, uppgradering och utbyte av komponenter. En återtillverkad produkt är, med avseende på prestanda, teknik och hur länge den håller, som ny eller till och med bättre än en nytillverkad vara. Återtillverkningen kan antingen ske hos det ursprungliga tillverkande företaget eller hos ett oberoende återtillverkande företag som samlar in liknande produkter oavsett varumärke.

I Storbritanien återtillverkar företaget DLL vägambulanser. Den mer avancerade och kostnadskrävande sjukvårdshytten flyttas över till ett nytt chassi. Kostnaderna för det återtillverkade fordonet är 20 % lägre jämfört med en nytillverkad ambulans. Den återtillverkade vägambulansen kan användas i ytterligare 5–7 år.

ÅTERTILLVERKANDE FÖRETAG UPPNÅR sitt ekonomiska värde genom att utnyttja övergången från ett linjärt till cirkulärt tankesätt: istället för att fungerande produkter blir avfall, ser man och tar tillvara deras värde. Utöver detta är återtillverkning arbetsintensiva processer som är svåra att standardisera, vilket bidrar till skapande av framförallt enklare jobb. Många av de produkter som återtillverkas idag designas dock inte med hänsyn till kommande återtillverkning. Det kan krävas mycket tid och pengar att i efterhand komma på hur exempelvis ett flygplan eller en kyldisk ska återtillverkas.

Inrego ser affärsmöjligheter i använda datorer och mobiler genom att köpa in dem från verksamheter för fortsatt återanvändning. All information raderas och endast produkter i bra skick säljs vidare. Den nya kunden får en IT-produkt som fortfarande fungerar bra och har garanti, men till ett betydligt lägre pris. Samtidigt som utsläpp liksom utvinning av råvaror för tillverkning av en ny IT-produkt undviks.

Nedgraderingen i kvalitet är särskilt problematisk, eftersom lågt värde på sekundärmaterial gör att material-återvinningen inte blir lönsam

Produkt som tjänst

Genom att gå över till att sälja produkten som en tjänst maximerar man användningen av det värde som finns i produkten och undviker onödig nytillverkning. Istället för att äga produkten hyr användaren över tid eller per gång, medan ägandet ligger kvar hos det tillverkande eller återförsäljande företaget. Fokus flyttas automatiskt till vikten av att produkten håller länge, lätt kan underhållas och repareras samt har en design som underlättar återtillverkning.

Ett exempel är framväxten av mobilitet som tjänst (mobility as a service, Maas) där behovet av att köpa och äga egna fordon, framförallt bil, minskar. 11 Självkörande bilar spås förstärka den här trenden. Ägandet av en egen bil blir överflödigt när det självkörande fordonet kan transportera dig dit du vill. Resursmässigt blir skillnaden betydande. Istället för att en stor mängd bilar ägs och används av olika personer, så kan betydligt färre självkörande bilar klara av samma körsträcka genom att de används av flera resenärer. Men om man kraftigt ska kunna öka antal mil som bilen kör så kan inte bilen vara designad för en linjär ekonomi där den står still 95% av tiden. Kraven ökar på väl designade självkörande fordon som håller länge.

Xerox lyckades utveckla en kopiator som var mycket bättre än traditionella maskiner, men som samtidigt var så dyr att den var i princip omöjlig att sälja. Xerox beslutade att behålla ägandeskapet och istället hyra ut kopiatorn genom att ta betalt per kopia.

Kommersiella delningsplattformar för produkter

En annan viktig del i resurseffektiva företagserbjudanden uppstår i samband med delningsekonomins framväxt. Genom webbplattformar och mobilappar möjliggör teknikutvecklingen delning av produkter och tjänster bland en stor mängd användare. Förmedlingen för korttidsuthyrning av privata bostäder, Air BnB, och taxiverksamheten Uber är två av de mest välkända företagsexemplen. Genom sina delningsplattformar möjliggör företagen att användningen av redan existerande produkter – i de här fallen bostäder respektive bilar – maximeras, istället för att nya behöver produceras. Delningsbranschen är fortsatt liten och än så länge är det bara omkring 10 procent av befolkningen i Sverige som någon gång använt delningsplattformar. 12 Men den bedöms växa framöver.

Återvinning av material

Basmaterial som cement, stål, aluminium och plast har stor klimatpåverkan; nära 20 procent av CO2-utsläppen globalt. Samtidigt ökar efterfrågan på dessa material snabbt. Mer än hälften av den urbana infrastrukturen som kommer att behövas globalt år 2050 är ännu inte byggd. Materialen återvinns i låg grad. Som exempel samlas 53 % av använd plast in i Sverige, men bara 16 % blir till ny sekundärplast.

EN SEKUNDÄRPLAST SOM ÄR AV betydligt sämre kvalitet än ursprungsmaterialet. Nedgraderingen i kvalitet är särskilt problematisk, eftersom lågt värde på sekundärmaterial gör att materialåtervinningen inte blir lönsam.
En stor del av plasten bränns, vilket visserligen ger energi, men också koldioxidutsläpp. Mycket ”återvinns” som fyllnadsmaterial i exempelvis vägar tillsammans med andra byggmaterial som gips och mineralull – en mycket lågvärdig användning. Sammantaget deponeras, bränns, blandas eller förstörs hela tre fjärdedelar av allt använt material så att det i slutändan inte går att återvinna.

De ekonomiska värden som inte tas tillvara är hissnande stora: hela 42 miljarder kronor eller 0,9 % av BNP förloras efter en användning. Omvänt så blir affärsmöjligheterna desto större för aktörer inom återvinningsbranschen att i samarbete med tillverkande företag återta de värden som använda material fortfarande besitter. För det behövs en attitydförändring där insamlat material ses som potentiella råvaror med högt ekonomiskt värde.

Företag som IKEA, NCC, H&M med flera har gått före genom att själva ha förbundit sig att kraftigt öka andelen återvunnet material i sin produkter. Offentliga aktörer kan också stärka marknaden genom att driva på för upphandling av återvunnet material i produkter. 13
Samtidigt ligger de verkligt stora vinsterna, ekonomiskt och miljömässigt, i att förlänga produkters livslängd så att de kan användas flera gånger. Som exempel ligger materialvärdet för en bil på mellan 10 och 20 kronor per kilo medan kundvärdet för en ny bil kan vara 100 till över 300 kronor per kilo. 14

Tar man tillvara möjligheterna till innovation som förädling av bioråvaror ger så kan bioekonomin bli central för såväl regional som nationell tillväxt

Fortsatt utveckling av bioekonomin

Bio-baserade industrier inkluderar produktion av mat/foder, bränsle samt material och kemikalier som kan användas vid tillverkning av produkter. Sektorer som alla idag har ett stort beroende av fossila bränslen och som man ser en stor potential i att ersätta med förnybara råvaror som trä, gräs, rågummi, oljeplantor, halm, bambu, alger med mera.

Samtidigt som efterfrågan på förnybara alternativ till fossila bränslen alltså kommer öka, så väntar också en ökad efterfrågan på just mat, bränsle och produkter överlag: tillgången på växtbaserade råvaror riskerar att bli en stor flaskhals för omställningen till en fossilfri ekonomi som ska producera för allt fler.

EN NYCKELUTMANING BLIR att ställa om till en hållbar hantering av land, hav och skogar. Också andra ekosystemtjänster som pollinerande insekter och rent grundvatten är viktiga förutsättningar. Förutom att robusta hållbara ekosystem är livsuppehållande system och en förutsättning för fungerande samhällen, så är en välmående natur viktig för turism, friluftsliv liksom boendeattraktivitet. 15

I Halland är det transportsektorn, energiförsörjningen till framförallt industrin och jordbruket som står för merparten av utsläppen av växthusgaser. 16 Att minska dessa sektorers beroende av fossila bränslen är en utmaning också regionalt. Samtidigt har Halland, liksom Sverige i stort, goda naturgivna förutsättningar för jord- och skogsbruk. Det ligger en stor potential i att tillvarata dessa tillgångar genom att utveckla en hållbar och effektiv produktion av biobaserade material.

Men framförallt ligger det stor potential i att öka materialens förädlingsvärde. Biobaserade råvaror kan i princip ersätta fossila och därmed användas i en rad olika funktioner som biodrivmedel, kemikalier, plaster, biokomposit, textilier eller andra förnybara material.

Oavsett vilken specialisering man väljer, så kan cirkulära affärsmodeller vara ett stöd för innovation och utveckling vid etablering av produktionssystem. Till exempel att uppnå högre resurseffektivt genom att låta återanvända träfiber cirkulera flera gånger i samhället i form av kartong och papper, för att sedan återföras till naturens eget kretslopp. Eller genom att i högre grad ta tillvara restprodukter och avfall från industri, jordbruk och hushåll som bioekonomisk resurs och förstärka bioekonomins cirkularitet.

TAR MAN TILLVARA MÖJLIGHETEN TILL innovation som förädling av bioråvaror ger så kan bioekonomin bli central för såväl regional som nationell tillväxt. Den svenska bioekonomin står redan idag för drygt 7 procent av Sveriges BNP och hela 23 procent av exporten, huvudsakligen från skogsindustrin.
Åkerinäringen liksom flyget ställer idag stor tilltro till biobränsle och även stålindustrin till viss del, i omställningen mot Sveriges mål om att bli fossilfritt till 2045. Sverige har samtidigt unika förutsättningar att bygga hållbart i trä och det industriella byggandet av trähus förväntas öka förädlingsvärdet av bioekonomin. 17 Oavsett vilken innovationsnisch man satsar på, så är långsiktigt arbete en nödvändighet: det tar tid att förändra strukturer och därmed att uppnå resultat.

Industriell symbios – möjligheter och kartläggning

När företag har fokus på sin kärnverksamhet så uppstår ”sidoeffekter” som olika typer av avfall. Industriell symbios är ett sätt att genom lokalt/ regionalt samarbete låta den enes avfall bli den andres resurs. Utbytet kan handla om såväl material som energi och vatten, vilket minskar behovet av både råvaror och avfallshantering och därmed minskar utsläpp och energiförbrukning. Utbytet blir inte bara materiellt. Eftersom det handlar om kartläggning av komplexa flöden mellan olika industrier stimuleras nytänkande – ett viktigt bidrag till den hållbara regionala utvecklingen.

Väletablerade samarbeten kan också stärka möjligheterna att utveckla effektivare, gemensamma infrastruktursystem för försörjning och service. Samarbetet behöver vara värderingsdrivet för att lyckas. Verksamheterna behöver uttalat arbeta för en hållbar utveckling och den nära samordningen kräver att man visar öppenhet och förtroende för varandra inom nätverket.

Det är viktigt att kunna visa på de ekonomiska fördelarna av samarbetet. (Vilka kan vara substantiella: i ett av de mest kända klustren, Kalundborg Symbiosis i Danmark, uppskattas man spara 12-15 miljoner dollar varje år genom att återanvända varandras resurser.) 18 En nyckelfaktor är också att någon äger och driver processen framåt och proaktivt identifierar centrala drivkrafter och hinder. 19

BRA SÄTT ATT BÖRJA SONDERA för en industriell symbios är med hjälp av materialflödesanalys. Genom att identifiera och värdera olika materialflöden från olika verksamheter är det möjligt att se hur de matchar varandra. Man kan också börja med att fokusera på en särskild värdekedja – eller snarare värdecykel. Exempelvis byggnads- och rivningssektorn, där material från rivning kan fungera som materialbank för nya projekt – en direkt form av materialåtervinning.

SAMHÄLLETS VÄG TILL DEN CIRKULÄRA EKONOMIN

Företag kan inte ensamt driva på omställningen till en cirkulär ekonomi. Genom cirkulär upphandling kan offentliga aktörer skapa en efterfrågan på produkter och tjänster som fungerar cirkulärt. Planering idag av samhällen och städer imorgon behöver ge förutsättningar för en effektiv cirkulering av produkter och material som återanvänds, repareras, återtillverkas eller återvinns. Samhällets aktörer har också en viktig roll i att leda utvecklingen mot en hållbar, cirkulär framtid. På sina egna arenor och i samverkan med andra.

Cirkulär upphandling skapar efterfrågan

Offentlig upphandling är en viktig drivkraft i omställningen till en cirkulär ekonomi. En cirkulär efterfrågan driver ett cirkulärt utbud genom att:
- produkten man upphandlar är designad för en långsiktig användning (livscykelanalys)
- enkel att underhålla och reparera, gärna också återtillverka
- tillverkad i hållbara, gärna återvunna, material av hög kvalitet
- förnybar energi används i tillverkningen
- produktens resursanvändning av exempelvis el och vatten är låg

EN CIRKULÄR UPPHANDLING INNEBÄR också att inte alls upphandla varor, utan istället efterfråga möjligheten att köpa eller hyra produkten som tjänst. En nära dialog med potentiella leverantörer är viktig för att utmana marknaden att utveckla lösningar som är cirkulära genom produktens hela livscykel. 20 Utgångspunkten behöver också vara produktens hela tillverkningskedja. Till exempel så sker hela två tredjedelar av koldioxidutsläppen från svensk offentlig konsumtion utomlands (tillverkning utomlands, internationella transporter, utrikesresor). 21

Regeringen i Nederländerna har som mål att ha en cirkulär samhällsekonomi 2050. Ett redskap man använder i omställningen är offentlig upphandling. När man till exempel upphandlade nya kläder till den holländska armén så var ett av kraven att de skulle vara tillverkade i ett återvinningsbart material.

ENBART SVERIGES REGIONER och landsting upphandlar för ca 130 miljarder kronor varje år. Totalt motsvarar offentlig upphandling 1/6 av Sveriges BNP. I över hälften av upphandlingarna tilldelas uppdragen utifrån lägsta pris. Idag finns ett existerande samarbete mellan svenska landsting genom nätverket och funktionen Hållbar upphandling, som verkar för att de varor och tjänster som man köper in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden, med fokus på sociala aspekter. 22 Andra initiativ tas till innovationsupphandling med flera likheter i metod och arbetssätt med cirkulär upphandling.

Genom att också se över övriga inköp och drift samt arbeta avfallsförebyggande spelar offentliga aktörer en viktig roll i en hållbar omställning. Inte minst för att en tredjedel av privatpersoners konsumtion utgörs av just offentliga tjänster som vård, infrastruktur, skola och omsorg.

Stadsplanering för återflöde av produkter och material

I den linjära ekonomin är samhällena planerade och byggda för konsumtion och avfall. Den cirkulära ekonomin behöver en fungerande omvänd logistik för använda produkter och material. Tätorter och infrastruktur, liksom samhället i stort, behöver planeras och anpassas för ett växande återflöde av såväl tekniska som biobaserade resurser. För cirkulation av produkter och material, snarare än ett linjärt produktions-avfalls-flöde. Urbaniseringen och de växande storstäderna anses å ena sidan underlätta cirkularitet, samtidigt som det finns forskning som pekar på att en linjär, konsumtionsbaserad livsstil är vanligare i urbana områden (enligt sambandet ju högre inkomst, ju högre konsumtion). Avfallsminimering kommer att vara centralt för att flödena ska vara hanterbara.

För att återflödet ska bli effektivt är insamlingen en kritisk punkt. Vilka incitament har användaren att lämna in produkten för reparation, återtillverkning eller återvinning? Vilka hinder finns det för att kasta den som avfall? För företagen är det centralt att återflödet dels fungerar effektivt och i samklang med demontering, tillverkning etc. Dels att den inte är för dyr. Idag kan logistik i samband med exempelvis materialåtervinning innebära så höga kostnader att återvinningen i slutändan blir olönsam.

FÖRUTOM CIRKULÄRA FLÖDEN, behöver samhällsplaneringen också klimatanpassas. Anpassningen kräver ett strukturerat innovationsarbete med insatser av både företag, forskning och utveckling och offentliga aktörer på alla nivåer. Insatserna kan exempelvis bestå av nya innovativa lösningar i samhällsplanering som stöds av innovationer i företag gällande tekniska lösningar för att mildra effekterna av ett ändrat klimat.

Tätorter och infrastruktur, liksom samhället i stort, behöver planeras och anpassas för ett växande återflöde av såväl tekniska som biobaserade resurser

Inspiration och vägledning till den cirkulära ekonomin

För att ge kraft och driva på förändring behövs ledarskap som uppmuntrar och visar vägen. Politiskt kan initiativkraft komma såväl uppifrån som utifrån lokala och regionala behov. Samtidigt som USAs president som enda land beslöt att lämna det globala klimatavtalet från Paris, så bildade 17 amerikanska delstater en klimatallians för att fortsätta sitt arbete med att minska utsläpp.

Kina har fört en politik för cirkulär ekonomi sedan början av 2000-talet. Man började med att se på hur flödena nedströms – efter tillverkning och användning – kan hanteras exempelvis genom varianter av industriell symbios. I och med den senaste 5-årsplanen från 2016 har man flyttat fokus uppströms med fokus på design för cirkulär användning. De möjligheter man ser i att själva arbeta pro-aktivt för effektivare resursanvändning och avfallsminimering, blev tydligt i samband med att Kina sedan början av 2018 inte längre tar emot avfall från andra länder. Istället för att exportera avfallet har EU-länderna fått ett starkt incitament för att öka sin kapacitet att återvinna det. 23

Finlands målsättning är att vara världens bästa cirkulära land redan år 2025. Den statliga finska innovationsfonden, Sitra, visar att en cirkulär ekonomi i Finland kan generera 2–3 miljarder euro i mervärde varje år fram till 2030 och över 75 000 nya jobb. Finlands färdplan för cirkulär ekonomi för åren 2016– 2025 är den första i världen och bland annat finns cirkulär ekonomi på schemat i hela skolsystemet från första klass till universitetsnivå. Resultatet har redan visat sig: medan 21 procent av finländarna har klart för sig vad cirkulär ekonomi innebär, kan bara 7 procent av svenskarna svara på samma fråga. 24

ELLEN MACARTHUR-STIFTELSEN samlar företag, städer och regioner i sitt innovationsprogram, The Circular Economy 100, för att uppmuntra dem till ledarskap i den cirkulära ekonomin. Bolag som Unilever, Philips, Renault och H&M har satt upp höga mål för sin omställning. Utifrån sådana uppsatta mål är berättelsen om vad man vill uppnå viktig. Att säga att man vill bli exempelvis mindre beroende av fossil energi ger ingen färdriktning om vart man vill, om vad det är för framtid man ser. Människor skapar mening i sina liv genom berättelser och behöver förebilder som kan levandegöra och inspirera. För att människor ska ändra sitt beteende och sina vanor är vad som görs och sägs i sociala nätverk viktigt. Sådant som upplevs nära och personligt. Till exempel har solcellspaneler i villaområden visat sig ha en smittsam effekt. Nudging – små knuffar mot mer hållbara beteenden som exempelvis mindre mattallrikar som gör att vi tar mindre mängd mat – kan också vara effektiva. Beteendeförändringen kommer först, därefter ändras åsikten och attityden. 25

KULTUREN OCH KONSTARTERNA spelar också en viktig roll både i att reagera på sin omvärld och fungera som en katalysator för diskussioner och förändring. Kroppshets och skeva skönhetsideal, Black Lives Matter och rasism, flyktingars utsatthet samt sexualitet och jämställdhet är några av de ämnen som väcker uppmärksamhet genom konstnärliga uttryck och tar plats i det offentliga samtalet. Reaktioner på klimatförändringarna förekommer också och framförallt delar av modeindustrin har använt sina uttryckssätt för att sätta fokus på förhållandena för låglönearbetarna som producerar för vår konsumtion.

Noter