Källor

Niedomysl, T. 2006. Migration and place attractiveness. Uppsala universitet.

Region Halland. 2017. Hur kan Hallands boendeattraktivitet utvecklas?

Ett guldägg lanserades 2006 som en symbol för arbetet med att bevara Halland som en odelad region.

Florida, R. 2002. The rise of the creative class. New York: Basic Books.

Hansen, H., Niedomysl, T. 2009. Migration of the creative class: evidence from Sweden. Journal of Economic Geography 9 (2), 191-206.

Sandow, E., Westin, K., 2010. The persevering commuter – duration of long-distance commuting. Transport. Res. Part A 44 (6), 433–445.

Hanson, E., Mattsson, K., Björk, J., Östergren, P-O., Jakobsson, K. 2011. Relationship between commuting and health outcomes in a cross-sectional population survey in southern Sweden. BMC Public Health 11 (1): 834.

Sandow, E., Lindgren, U., Westerlund, O., 2014. Is your commute killing you?: on the mortality risk of long-distance commuting. Environ. Plann. 46 (6), 1496–1516.

Neufeld, L., Stassen, F., Sheppard, R., Gilman, T. 2016. The new plastics economy: rethinking the future of plastics. World Economic Forum.

Socialstyrelsen, Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna – Till och med 2016, februari 2018

Försäkringskassan. Korta analyser 2016 2

OECD Economic Surveys, Sweden, Februari 2017

Utsatta områden - Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen. Juni 2017

Lakartidningen.se 2017-02-24

Ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa och ohälsa, 2009, Pernilla Isaksson, Region Halland

Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? Folkhälsomyndigheten 2018

Sissela Nutley, SvD 2018-02-19

Baigi, A., Högstedt, B., Odén, A., Isacsson,S-O., Herrström, P. (2002) Life expectancy in the province of Halland, Sweden, 1911-50: the progress of public health in a long-living population. Scandinavian Journal of Public Health. 30 (3) 231-237.

SCB, Region Hallands befolkningsprognos och egna beräkningar

The Economist, 6 juli 2017

SKL (2018) Ekonomirapporten, maj 2018 om kommunernas och landstingens ekonomi.

Ds (2013:19), SOU 2015:101

Region Halland (2015

SCB MONA 2007, 2016 sysselsättningsdatabasen

SOU 2016:2

SKL (2014)

Tillväxtanalys (2016:01)

SOU 2017:53, SOU 2016:2

SFS 2000:1383

SOU 2008:113, SOU 2015:85, SOU 2017:21

SKL 2010, Elmqvist et al. 2016, Boverket 2018

SKL 2011, Elmqvist et al. 2016

SOU 2008:113, Granbom 2014, Elmqvist et al. 2016, SOU 2017:21

Sandstedt och Abramsson 2012

SOU 2008:113

Sandstedt och Abramsson 2012

Socialstyrelsen 2011

Lawton och Simon 1968, Knipscheer et al. 2000

Se t.ex. The Economist 14 jan 2017.

WSP (2015) Kompetens- och rekryteringsbehov 2030: en regional analys för Hallands län.

Arbetsförmedlingen (2018) Var finns jobben? Bedömning för 2018 och på fem års sikt.

Data från 2015 hämtade 2018-09-28 från OECD:s databas tillgänglig via http://www.oecd.org/pisa/

Data från 2017 hämtade 2018-09-28 från Skolverkets databas till­gänglig via https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik

Arbetsmarknadsintegration i Halland – befolkning, skola och utbildning, deltagande, utveckling och inkomster. Region Halland, 2015.

OECD Social, Employment and Migration Working Papers No.216, (2018)

Tillväxtverket (2018-10-08) https://tillvaxtverket.se/statistik/foreta­gande/innovationsformaga.html.

Tillväxtverket (2018-10-08) https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/lansuppdelad-statistik/halland.html?chart­Collection=27

Underlagsrapport Arbetet i framtiden, Elin Landell

Stiftelsen för strategisk forskning, 2014

Strukturomvandling och automatisering, VGR & Skåne, 2016

Strategisk kompetensförsörjning, Tillväxtverket; Underlagsrap­port Arbetet i framtiden, Elin Landell; Kompetenspusslet, Ratio; Robotisering, urbanisering och gig economy, Futurion, 2015).

The OECD future work initiative, Mark Keese, presentation på Framtidens arbetsmarknad 15-16 maj 2018.

Residential Segregation from Generation to Generation: Intergenerational Association in Socio-Spatial Context Among Visible Minorities and the Majority Population in Metropolitan Sweden - Björn Gustafsson, Katarina Katz, Torun Österberg, Göteborgs universitet 2017

IFAU (2015); Andersson, E., B. Malmberg och J. Östh (2012)”Travel-to-school distances in Sweden 2000–2006: changing school geography with equality implications”, Journal of Transport Geography, 23, s. 35–43.

Dagens Nyheter 2018-04-15

Dagens Nyheter 2018-07-06

Niero, Monia. How To Bridge the Gap Between the Packaging Sector and Circular Economy. Danmarks Tekniske Universitet via Carlsbergfondet, 2016

Webster, Ken. The Circular Economy – A Wealth of Flows. Second edition. Isle of Wight: Ellen MacArthur Foundation Publishing. 2017.

European Environment Agency. Intensified global competition for resources. 2015

Material Economics i samarbete med ReSource och Återvinning­sindustrierna. Ett värdebeständigt svenskt materialsystem. 2018

Number of people by income. Gapminder, 2018.

United Nations. Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development. 2015.

Kharas, Homi. The Emerging Middle Class in Developing Coun­tries. OECD Working Paper No.285. 2010.

Lacy, Peter; Rutqvist, Jacob. Waste To Wealth – The Cirucular Economy Advantage. Palgrave Macmillan. 2015.

Williander, Mats respektive Sallén, Josefina. RISE Viktoria, Sus­tainable Business. Intervju. 2018-09-20 respektive 2018-09-24.

Regeringen. Från värdekedja till värdecykel – Så får Sverige en mer cirkulär ekonomi. Betänkande. 2017.

Trivector. Transport som tjänst – vad är det och vilka problem kan det lösa? White Paper. Okänt årtal.

Regeringen. Delningsekonomi på användarnas villkor. SOU 2017:26

Material Economics i samarbete med ReSource och Återvin­ningsindustrierna. Ett värdebeständigt svenskt materialsystem. 2018.

Mellquist, Ann-Charlotte; Linder, Marcus; Williander, Mats och Nyström, Thomas. RISE Viktoria, Sustainable business. Det finns mycket mer än 42 miljarder att hämta. Debattartikel, Dagens Nyheter, 18 januari 2018.

Skånberg, Kristian; Olsson, Olle; Halding, Karl. Den svenska bioekonomin: definitioner, nulägesanalys och möjliga fram­tider. Stockholm Environmental Institute. 2016.

Region Halland. Analys som ligger till grund för Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. 2014.

Person, Tobias. Den svenska bioekonomin – statistik och analys. Tillväxtanalys. 2016.

OECD. Cities and Climate Change. OECD Publishing. 2010.

Golev, Artem; D Corder, Glen; P Giurco, Damien. Barriers to Industrial Symbiosis: Insights From the Use of a Maturity Grid. University of Queensland. Sustainable Minerals Institute. 2015.

Europeiska Kommissionen. Public Procurement for a Circular Economy – Good Practice and Guidance. Europeiska Unionen. 2017.

Björk, Ida; Wadeskog, Anders. Miljöpåverkan från offentlig kon­sumtion. Statistiska Centralbyrån. 2016.

Göthberg, Pauline. Hållbar Upphandling, nationell samordnare. Intervju 2018-06-08.

Iles, Joe. Which Country Is Leading the Circular Economy Shift? Ellen MacArthur Foundation. 2018-07-17. https://circulatenews.org/2018/07/which-country-is-leading-the-circular-economy-shift/ (Hämtad 18-10-07)

SB Insight. The Nordic Market for Circular Economy 2018. 2018.

Stoknes, Per Espen. What We Think About When We Try Not To Think About Global Warming: Toward a New Psychology of Cli­mate Action. Chelsea Green Publishing Company. 2015.

Positionen i bolldiagrammet ovan visar hur bra företaget/branschen går. Ett företag som ligger på ett Index 1,0 går lika bra som genomsnittet av företagen i Sverige. Företag eller branscher i den övre delen av diagrammet (Index >1,0) har svårt att skapa lönsamhet medan företag i den nedre delen av dia­grammet (Index <1,0) kan skapa vinster utöver en genomsnittlig (medel)-ersättning till aktieägarna (Källa:Bisnode)